Skårerparken

Lørenskog

Byutvikling av urban park med flomsikringstilak i form av både lukkete og overflatebaserte fordrøyningsvolum – utformet som av en kontrollert vannføring med dammer og terskler langs et fuktdrag/ flomvei. Parken innholder
lekeplass, skøytebane og fonteneanlegg, og er tilrettelagt for et bredt publikum.

Lørenskog står overfor en transformasjon av sentrumskjernen som vil sette fart i visjonen om urban utvikling med levende byrom og et mangfold av aktivitetstilbud. Det framtidige sentrumsområdet vil ha en vesentlig høyere arealutnyttelse enn i dag, og det blir viktig å reservere felles møteplasser og grønne lunger.

Lørenskog sentrum har også et betydelig flomproblem. Skårerparken er dermed planlagt både med tanke på å sikre et stort fordrøyningsvolum ved flomhendelser, og ellers kan parken brukes som et rekreasjonsområde med et variert aktivitetstilbud.

Tidsrom

  • 2017–pågår

Areal

  • ca. 8 daa (uteområde)

Samarbeid

  • Agaia AS

Oppdragsgiver

  • Lørenskog kommune/ Agaia AS

Illustrasjon

  • Bjørbekk & Lindheim