Ravinen torg

Rælingen

Ravinen torg ble etablert som en del av sentrumsutviklingen i Fjerdingby, og omkranses av nye «Ravinen kultur‐ og familiesenter», ny bebyggelse med boliger og butikker/kjøpesenter samt eksisterende Marikollhallen og Marikollen ungdomsskole.

Et grønt bånd bestående av en variasjon av trapper, sittetrinn og skrånende terreng med vegetasjon løper gjennom torget og binder de to nivåene sammen. Det grønne blir på den måten dratt fra skogen i sørøst og videre inn gjennom det mer urbane torget. Torget er et fleksibelt uterom ved anledninger der mange folk er samlet. Samtidig vil parkdraget og torget fungere godt for hverdagssituasjoner med mindre folkemengder. Hovedadkomsten til Ravinen for gående og syklende ligger på byggets sørside, der det danner seg en skjermet sørøstvendt plass for uteservering. Området fremstår frodig, med vakker og variert beplantning bestående av ulike vegetasjonssjikt.

Overvannshåndtering løses primært ved hjelp av regnbed og vegetasjonsflater. Vannet som treffer de harde overflatene på torget, ledes via en åpen overvannsrenne til et oppsamlingsareal for regnvann med sirkulære hoppesteiner og videre til regnbedene. Gangveien som krysser gjennom området, tar opp ca 3,5 meter høydeforskjell og forbinder begge nivåene av torget med idrettsanleggene og skogen i sørvest. 

Tidsrom

  • 2020-2022

Areal

  • Ca 6300 m2

Samarbeid

  • Spinn arkitekter og Akershusgartneren

Oppdragsgiver

  • Rælingen kommune

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim