Rassikring E10 Vest-Lofoten

Lofoten

Solbjørnneset-Hamnøy er et rassikringsprosjekt i karrig og bratt landskap i Vest-Lofoten. Parsellen fra Akkarvika til Hamnøy som ble åpnet i desember 2013 går i tunnel, hvor Bjørbekk & Lindheim har vært rådgivende landskapsarkitekter på utforming av sideterreng, p-plasser, deponier og portalområder.

Vi har også gitt innspill til formgiving av portaler for å oppnå en best mulig terrengtilpasning. Den nordre parsellen mellom Solbjørnneset og Akkarvika ble åpnet 5 desember 2014. Den består av fire rasgallerier på til sammen 975 meter som er plassert på de mest rasutsatte strekningene. Rasgalleriene har en åpen utforming som gir god visuell kontakt for bilister og syklister med Vestfjorden og landskapet rundt.

Bjørbekk & Lindheim har vært med på optimalisering av rasoverbyggenes utforming og lengde, i tillegg til terrengtilpasning. Vi har også utformet ledevoller og støtputer over rasoverbyggene, som skal lede skred over bygget og ut i sjøen. Landskapsbildet i denne delen av Lofoten er karrig, det er bratte fjell med grønne hyller og sletter. Dette er beholdt som et grep i formgivingen av tiltaket.

Langs hele strekningen har prinsippet om naturlig revegetering med stedegne masser vært brukt. Da oppnår man et robust og vakkert vegetasjonspreg med stedegne arter.

Tidsrom

  • 2009-2014

Areal

  • ca 250 daa

Samarbeid

  • Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS og Aas-Jakobsen Trondheim AS

Entreprenør

  • Veidekke Entreprenør

Oppdragsgiver

  • Statens vegvesen / Turistveiprosjektet

Foto

  • Steinar Skaar og Peter Fure (Statens vegvesen), Tommy Johansen, Eirik Dalland og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson