Livsvitenskapsbygget

Oslo

Livsvitenskapsbygget blir landets største universitets- og sykehusbygg, bygges av Statsbygg og er planlagt ferdigstilt i 2026. Bygget skal romme ca 1000 arbeidsplasser og 1500 studenter.

Vi er med på å tegne parkanlegget rundt bygningen og i det tilliggende friområdet, hvor gjenåpning av Gaustadbekken utgjør en viktig del. Etter nærmere 60 år i rør gjenåpnes bekken over en strekning på 180 m, og kobles videre mot allerede reetablert bekkeløp i Forskningsparken. Bekkeløpet reetableres med naturlig vegetasjon langs kantsonene og stedlige steinmasser i bekkeløpet slik at det fremstår mest mulig likt det bekkeløpet som en gang gikk her mellom kornåkerne på Gaustadjordet.

I tillegg til friområdet med gangsti og tråkkesteiner over bekken etableres ny hovedsykkelvei mellom Ring-3 Universitetskrysset og Forskningsparken. Det er også planlagt for ulike type arrangementer på ankomstplassen og amfiscenen. Rundt bygningen er det tilrettelagt for opphold med sitteplasser og terrasser. Det vil også etableres flere kunstinstallasjoner i parken.

Livsvitenskapsbygget er et prosjekt med høy miljøprofil og sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent.

Mer informasjon om prosjektet på Statsbygg sin hjemmeside.

Tidsrom

  • 2014-pågår

Areal

  • 44 000 m2 ( totalt areal inkl. bygningsmasse)

Samarbeid

  • Løvseth + partnere, Hille Melbye arkitekter, Ratio arkitekter, Kristine Jensen Landskab & Arkitektur

Oppdragsgivere

  • Statsbygg, UiO, OUS, Oslo kommune, Braathen landskapsentreprenør

Illustasjoner

  • Ratio/Statsbygg + KVANT 1 og Ratio arkitekter + Mir

Kontakperson