IKEA Furuset

Oslo

IKEA ønsker å videreutvikle varehuset på Furuset, og samlokalisere varehuset med hentelagrene som i dag ligger et stykke unna varehuset. Vi har utarbeidet reguleringsplan og underlag for totalentreprise i samarbeid med de flinke folkene i Astrup og Hellern. Prosjektet har ambisiøse miljømål.

Reguleringsplanen legger opp til at eksisterende kundeparkering på terreng plasseres under varehuset, noe som frigjør arealer til park og torg, og bedre koblinger for gående og syklende i området. Planen legger opp til en robust overvannshåndtering gjennom etablering av en grønn bekk, og vesentlig oppgradering av utearealene. Ny gang- og sykkelvei langs Strømsveien sikrer tilrettelegging for grønn mobilitet.

Tidsrom

  • 2022 - pågående

Areal

  • Planområdet er ca 250 daa, IKEAs prosjekt ca 60 daa.

Samarbeid

  • Arkitektene Astrup og Hellern

Oppdragsgivere

  • Strømsveien 303 AS

Illustasjoner

  • Bjørbekk & Lindheim

Kontakperson