Ensjø og Hovinbekken

Oslo

Bytransformasjon med naturen som verktøy. Hovinbekken på Ensjø er blant de viktigste bytransformasjons-prosjektene som definerer vår tids landskapsarkitektoniske idealer, der naturen setter premissene for byutformingen. Ved å kombinere kunnskap om økologi, vegetasjon, bekkeåpning, design og mobilitet er prosjektet et forbildeprosjekt for storskala bytransformasjon.

Hovinbekken har ligget skjult under bakken i over 50 år. Den er nå reetablert som en samlende og identitetsgivende nerve gjennom bylandskapet. Bekken har gitt nytt liv til det tidligere litt rufsete industriområdet. Parkdraget har blitt et attraktivt rekreasjonsområde for hele bydelen med bekker og dammer for både fisk og fugleliv. Hovinbekken har igjen fått en aktiv rolle i bybildet, og gjenåpningen har hatt en svært positiv effekt for både lokalklima, økologisk mangfold, bedret vannkvalitet, styrket flomsikring, samt har bidratt til at betydelige rekreasjonsverdier er tilført lokalmiljøet.

Området langs bekken har blitt et yndet turområde, og svært mange legger søndagsturen langs den 1,5 km lange bekken. Prosjektet har gitt økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger ved å skape attraktive byområder og klimasikret infrastruktur som hindrer potensielt omfattende flomskader.

Prosjektet fikk Norske landskapsarkitekters forening sin ærespris i 2019. Tiedemannsparken, som er en del av prosjektet, ble kåret til Østlandets beste uterom 2022 og Hovinbekken er finalist i Oslo bys arkitekturpris 2023.

Tidsrom

  • 2007-pågår

Areal

  • 65 000 m2 og gjenåpning av bekk på 1,5 km

Samarbeid

  • Norconsult AS og Ecofact miljørådgiving

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten

Foto

  • Bjørbekk & Lindheim, Anna-Julia Granberg og Nils Petter Dale

Kontaktperson