Ekebergparken

Oslo

Skulptur- og kulturminnepark med utkikkspunkter, møteplasser og kunst i et område med fredede kulturminner, verneverdig bebyggelse og vegetasjon. Ekebergåsen er et gammelt kulturlandskap, preget av menneskelig aktivitet gjennom tusener av år. Her er det gjort funn helt tilbake fra eldre steinalder; gravhauger, skålgroper og steinsettinger. Da det første mulighetsstudie startet i 2004, var området gjengrodd og forfalt. I dag iscenesettes det vakre landskapet av stedets iboende kvaliteter. Parken er et fantastisk rekreasjonsområde og ramme for kunst og kulturopplevelser. Prosjektet omfatter blant annet oppgradering av stier og turveier, integrert utforming av møblering, skilting og belysning. Det er etablert nye utsiktpunkter og møteplasser som destinasjoner med ulikt særpreg i parken. To sveitservillaer med hageanlegg er også rehabilitert.

Vi ønsket å skape en attraktiv skogspark hvor man kan bevege seg gjennom sekvenser av ulike landskapstyper: tett skog som åpner seg i lysninger, åpen skog med enkelttrær, tidligere beitemark, tett krattskog og utsiktspunkter. Fornminnene fra steinalderen ble funnet fram igjen. Sporene etter den gamle folkeparken ble løftet fram og stier, gangveier, trappeløp og rekkverk ble rehabilitert og utbedret. Tidligere utsiktspunkter ble reetablert med sittesteder, og vegetasjonen ble tynnet ut.

Tidsrom

  • 2004-2019

Areal

  • 255 daa

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune, Kulturetaten og C.L. Ringnes stiftelse

Foto

  • Ivar Kvaal og Bjørbekk & Lindheim

Kontaktperson