Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Hamar Stortorg

Hamar Stortorg

Stortorget på Hamar

Offentlig torg utenfor kulturhuset på Hamar

Forhistorie:
Brukerprosessen knyttet til Stortorget på Hamar ble gjennomført ved arkitektkontoret Ecosistema Urbano i Madrid. Ecosistema Urbano vant 1. premie i en utlyst utsmykingskonkurranse for Stortorget, hvor selve brukerprosessen ble kunstprosjektet.
Konseptet for torget ble et resultat av arkitektenes tolkning av brukerprosessen, og inneholdt fire arenaer:
–  Den «sosiale ringen» med amfi og vannlek
–  Markedshall og torghandel
–  Stemningsskogen – opplevelse med vegetasjon og lys
–  Vinterhage med kafe.

Bjørbekk & Lindheim ble engasjert som ansvarlige landskapsarkitekter for gjennomføringen med utgangspunkt i gjeldende konsept, offentlige kommentarer og ny budsjettramme.

Utforming
Torget opparbeides som en sammenhengende, skrånende flate fra Strandgata i syd og Torggata i nord inklusiv dagens kryssende Kirkegata.
Torget får en omramming med gatekarakter for gang- og varetrafikk mv. Omrammingssonen avgrenses mot den indre torgflaten av en møbleringssone for plassering av lysmaster, avfallsbeholdere, avvisere, vannuttak, sykkelparkering mv., – samtidig som naturlige ganglinjer er forsøkt ivaretatt på en god måte.
Flaten får et generelt dekke av granitt – gatestein. Belegg er utformet som et indre mørkt grått teppe, omgitt av et en lysere omrammingssone. Striper i form av koter for 20 cm høydeforskjell nyttes bevisst som et mønster i flaten.
Alle faste elementer som sittekanter, trapper mv er også i mørk, bearbeidet granitt.

Sydvestre del av torget opparbeides med et amfi- og sceneområde med et fonteneanlegg sommerstid og en kunstisbane vinterstid.
Nordvestre del opparbeides som en flate for fleksibel bruk, for eksempel torghandel og ulike arrangement.
Østre deler av torget opparbeides med ulike soner for opphold og integrerte soner for uteservering.
Ca 30 større trær, hovedsakelig ulike typer lønn og kirsebærarter skal gi karakter og opplevelser gjennom året. • Oppdragsgiver: Hamar kommune
  Landskapsarkitekt: Ecosistema Urbano / Bjørbekk & Lindheim
  Entreprenør: Steen & Lund
  Areal: 8800 m2
  Kostnad: 39.3 mill
  Prosjekteringsperiode: 2013-2014