Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Velg en side:
More Info
Read More
Fornebu

Fornebu

Fornebu

Vi har utarbeidet en rekke utredninger for etterbruk av Fornebu. Utredningene har dannet basis for planlegging på Fornebu etter flytting av flyplassen:
– Landskapsmessige konsekvenser 1996
– Scenarier for bruk av Storøya etter Fylkesmannens innsigelser
– Kirkegård, vurdering av lokalisering
– Utforming av buffersoner mot naturreservatene
– Registrering av overordnet vegetasjon, verneverdige trær
– Kostnadsoverslag for landskapsmessig utforming av tidligere flyplassareal
– Grønnstrukturplan 1999

  • Oppdragsgiver: Oslo kommune/Statsbygg 1996-99

  •