Grønn mobilitet

Interessante og vakre uterom gjør det lettere for folk å velge miljøvennlige kollektivløsninger. Det er viktig å legge målpunkter langs naturlige ferdselslinjer og samle funksjoner, slik at folk får enda flere gode grunner til å velge å gå eller sykle framfor egen bil. Bilfrie løsninger skaper bedre miljø og frigir areal til rekreasjon, aktivitet, grøntområder og lekeplasser.  

Vi har lang erfaring med å tenke helhetlige, grønne mobilitetsløsninger, og kan tilby den fremste ekspertisen innen landskapsarkitektur og planlegging i alle faser.