By- og stedsutvikling

God byforming handler om å innarbeide og konkretisere overordnede mål og høye krav til estetiske kvaliteter, funksjonalitet og overordnede sammenhenger i den fysiske utformingen.

Vi legger stor vekt på å se utforming av bebyggelse og landskap i et helhetlig perspektiv – både innenfor hvert enkelt byrom og i en større bymessig kontekst. For oss skal byutviklingen være et redskap som sikrer gode forbindelser og varierte oppholdskvaliteter, slik at vi gjennom formgivningen legger til rette for økt byliv i vakre og varige omgivelser.

Bjørbekk & Lindheim ønsker å være en pådriver som beveger by- og stedsutvikling i en mer klima- og miljøvennlig retning. Byutvikling handler ofte om fortetting og høy utnyttelsesgrad for å sikre kompakte sentrum med redusert behov for bruk av privatbil. Den kompakte byen har sine funksjonelle og økonomiske fordeler, men for å sikre livskvalitet for folk som bor og bruker byene må vi også ha plass til attraktive og inkluderende sosiale arenaer.

Byene trenger et stort mangfold av parker og byrom som både ivaretar overvannshåndtering, sikrer befolkningen tilgang på grønne lunger og legger til rette for sosiale rekreasjonstilbud.