Image Image Image Image Image

Blogg

16

jan

Naturlige ledelinjer

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim og Narud Stokke Wiig har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen utarbeidet rapporten “Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning”. Rapporten omhandler bruk av design og arkitektoniske virkemidler i stedet for kunstige ledelinjer.

Rapporten finnes i bla-eksemplar her, og vil bli lagt ut på hjemmesidene til DIBK og Statens vegvesen. I forbindelse med lanseringen ble det også arrangert et seminar om temaet der Ingvild Nesse presenterte rapporten, og opptak fra seminaret kan lastes ned fra nettsidene til DIBK.

14

jan

Foredrag og publisering

  • By admin

Vi er stadig ute og snakker om prosjektene våre og faget vårt, og bidrar gjerne til kurs og utdanning. Ta kontakt med oss på post@blark.no eller 22040460 for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå med. Under ser du en liste over noen av foredragene våre den siste tiden.

Read more…

18

des

God jul!

  • By admin

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

07

des

Tone Lindheim blir ny direktør ved Naturhistorisk museum

  • By admin

Tone Lindheim har takket ja til stillingen som direktør ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun har latt seg trigge av det store utviklingspotensialet her, aktualisert av det politisk vedtatte Tøyenløftet. Dette skjer etter 29 år som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Hun tar permisjon fra Bjørbekk & Lindheim og vil fortsatt sitte i firmaets styre. Overgangen til ny stilling skjer 1. april 2015.

Jostein Bjørbekk fortsetter som daglig leder i Bjørbekk & Lindheim. Sammen med Svein Erik Bergem, Jon Christian Dannevig, Simen Gylseth og Rune Vik forestår han fortsatt den faglige ledelsen i firmaet. Den daglige ledelsen vil bli supplert med gode prosjektledere som har jobbet i firmaet i mange år. Bjørbekk & Lindheim har i dag 23 ansatte og vil fortsette sitt aktive arbeid med å skape landskapsarkitektprosjekter av høy kvalitet.

26

sep

Stedsutvikling i Trofors

  • By admin

Vi har blitt tildelt oppdraget med å utvikle Trofors sentrum i forbindelse med omleggingen av E6 forbi tettstedet. Jobben omfatter adkomstveger, gang- og sykkelveger, kryssløsninger og stedsutvikling i området. Vi har tidligere jobbet med konsekvensutredning av E6-alternativene, og gleder oss til å ta fatt på den videre utviklingen i samarbeid med Statens vegvesen og Grane kommune. Bjørbekk & Lindheim har prosjektlederansvaret, og vi har med oss Structor (ritr), Valor (rib), Rambøll (va), ÅF Lighting (rie) og Novatek (oppmåling).

09

sep

Ny stor prosjekteringsjobb for Bymiljøetaten i Oslo

  • By admin

Bjørbekk & Lindheim har sammen med Norconsult fått i oppdrag å bistå BYM med å utvikle følgende nye byutviklingsområder i Hovinbyen: Ensjø, Breivoll, Bryn, Vollebekk og Løren/Økern. I tillegg kan andre tilgrensende byutviklingsområder bli lagt til i løpet av kontraktsperioden. Kontrakten gjelder for 4 år, med mulighet for utvidelse inntil 1+1+1 år. Kontrakten kommer i forlengelsen av prosjekter vi allerede har jobbet mye med; Teglverksdammen, gjenåpning av Hovinbekken, Tiedemannsparken og flere gater og parker på Ensjø.

Kontrakten har en total verdi inkludert opsjoner på ca.80 mill kr eks mva. , hvor av Bjørbekk & Lindheim antas å ha en potensiell andel på ca 25%. Prosjekteringen omfatter prosjekteringsbistand i alle faser av prosjektet fra KVU-fase til byggeplaner og as-built.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med en svært spennende bydel, og ser frem til fruktbart samarbeid med Bymiljøetaten og Norconsult.

Les mer hos Bymiljøetaten.

04

sep

Askild Nilsen har disputert

  • By admin

Vi gratulerer Askild med gjennomført disputas med avhandlingen “Changes in play area size in kindergartens: tensions in the role of the landscape architect”, hvor han har sett på hvordan bruken av utendørsarealer i kommunale heldagsbarnehager i Oslo har endret seg over tid og hvordan landskapsarkitektene oppfatter sin rolle i utformingen av utendørs arealer i barnehager. Les mer om avhandlingen hos NMBU. Men nå er det tilbake til tegnebordet, Dr Nilsen!

06

jun

Bjørbekk & Lindheim lager veileder om veifinning

  • By admin

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har gitt oss oppdraget med å utarbeide veiledningsmateriale for orientering og veifinning i bygg, uteområder og transportanlegg.

Vi skal se på hvordan folk flest orienterer seg og finner veien som gående og hvordan planleggere og prosjekterende kan benytte flere arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning.

Vi har fått oppdraget sammen med Narud Stokke Wiig arkitekter AS og Vista utredning AS.

05

mai

Utbygging av bekk og park på Ensjø / Hasle

  • By admin

De siste månedene har vi stått på for å ferdigstille tegningsgrunnlaget for bygging av Teglverksdammen øst for Hasle T-banestasjon. Prosjektet omfatter gjenåpning av Hovinbekken fra oversiden av Tennishallene /Dronning Margretes vei og ned til Grenseveien. Underveis vil vannet bli renset ved hjelp av naturlige rensemetoder før det renner inn i Ensjøbyen. Dette innebærer forsedimentering, filtrering gjennom pukkfilter og sivfilter, lufting i stryksone, sedimentering av partikler i Teglverksdammen, nytt sivfilter, for så å ledes ut i «Grensedammen» på vei mot Ensjø.

På nordsiden av anlegget skal det etableres en sammenhengende turvei langsetter hele bekkedraget. Videre etableres nye gangforbindelser og stier mot Hovin borettslag og friområdene på syd og østsiden av Teglverksdammen.

Oppdragsgiver er Oslo kommune ved VAV og BYM. Norconsult AS er kontraktspartner med B&L som fagansvarlig for landskap. Steen & Lund har vunnet kontrakten med å skulle få bygge dam og parkprosjektet. Planlagt oppstart er 19. mai.

tiedemannsparken

Vår i Tiedemannsparken

Første byggetrinn av Tiedemannsparken åpnet 7. november i fjor, og nå jobber vi med grunnlaget for den videre utviklingen både oppstrøms og nedstrøms dette området. Parken inneholder gressletter for ballspill og lek, to lekeplasser med forskjellige lekeapparater, beplantning og benker. Et sentralt innslag i parken er bekkeløpet for Hovinbekken som på et senere tidspunkt skal gå åpen gjennom hele Ensjøbyen. Foreløpig uten bekkevann – så grønnalgene får nok gode vekstvilkår i sommer.

Vi håper at parken vil være til glede for store og små i tiden fremover.

Les mer om prosjektet her.

30

apr

Prekvalifisert til Livsvitenskapsbygget

  • By admin

Konkurransen som Statsbygg har utlyst for Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen, Oslo har et program som vil gjøre dette til et av Norges største universitetsbygninger. Dette er en begrenset plan- og designkonkurranse for et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo. Tomten vil avslutte Universitetets utbygging i Forskningsparken i nordenden av Gaustadbekkdalen. 7 team kjemper om å få føre prosjektet videre.

Bjørbekk & Lindheim deltar i team sammen med Henning Larsen arkitekter, A-lab arkitekter, NNE Pharmaplan og Rambøll. Teamet arbeider intenst frem til innleveringsfristen den 27. mai.