Blågrønne strukturer

Klimatilpasset by- og stedsutvikling handler om å være fremtidsrettet og fremoverlent i kampen om verdifulle arealer. For å lykkes med naturbaserte klima- og miljøtiltak må det settes av nok plass til blågrønne strukturer i byene.

Vi har svært lang erfaring og stort engasjement med å jobbe med overvannet som en ressurs og satser sterkt på dette som et sentralt grep innenfor bærekraftig planlegging. Åpning av bekker og elver, fordrøyningssystemer og infiltrasjonsløsninger har en miljømessig gevinst ved at det har en rensende effekt på vannet og hever vannkvaliteten ved opptak av forurensing i planter.

Åpne overvannsløsninger gir god estetisk kvalitet og rekreasjonsverdi, samtidig som det biologiske og økologiske mangfoldet får en sterk økning ved innslag av vann. Ved å gjenåpne bekker og elver i sitt historiske løp får områder en ny dimensjon og en historisk og kulturell verdi. Åpne overvannsløsninger gir områdene betydelig større kapasitet til å håndtere store regnskyll og flom.